ИТ 10 клас

2019 – 2020 г.

Обработка на информацията и комуникация

 1. Оценяване на валидността и надежността на информацията. (презентация)
  1. Задачи 1 и 2
  2. Задача 3
  3. Задача 4
 2. Съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество.
  1. Задачи

Създаване на съдържание

 1. Алгоритми, свойства, видове.
 2. Създаване на циркулярно писмо – линк 1,  видео

2017 – 2018 г.

Модул „Интерактивни компютърни презентации“

 1. Правила при създаване на презентация,   Компютърни програми за презентация
 2. Дизайн на презентация
 3. Компютърни презентации в средата на MS PowerPoint 2010 – преговор с допълнение
 4. Интерактивни презентации – действия към обект бутон
  1. Ресусни файлове – файл 1файл 2
 5. Интерактивни презентации – действия към обекти текст и графична форма
 6. Интерактивни презентации – действия към обекти художествен надпис и изображение
  1. Ресурсен файл – изтегли
 7. Анимационни действия с обекти
 8. Мултимедийни обекти
  1. Ресурсни файлове – изтегли
  2. Как се вмъква аудио в презентация
  3. Настройки на звук и видео
 9. Реализация на интерактивни презентации чрез MS PowerPoint 2010
 10. Работа по проект
  1. Примерни теми за самостоятелна работа
  2. Изисквания и препоръки за работа и представяне
  3. Критерии за оценяване на проект
  4. Google Drive, Microsoft SkyDriveработа в екип
 11. Алтернативни средства за създаване на презентации
  1. Безплатни приложения на Office Online;
  2. Google Презентации;
  3. Create slides online;
  4. powtoon.com
  5. Prezi.com 

Компютърни мрежи

 1. Видове топологии на локална мрежа. Мрежови устройства и свързващи елементи.
 2. Обмяна на файлове в локална мрежа. – ( Упражнение )
 3. Структура, организация и правила за работа в Интернет. Адреси в Интернет.

Модул „Бази от данни“

 1. Същност и предназначение на БД
  1. Упражнение
 2. Създаване на БД
 3. Създаване на таблици (видео урок)
  1. Създаване връзки между таблици
 4. Създаване на формуляри (видео урок)
 5. Създаване на заявки и отчети (видео заявки, отчети )
  1. Задачи – упражнение
  2. Самопроверка
 6. Тест

Модул „Самостоятелна разработка на проекти“

 1. Планиране на проект
 2. Изпълнение на проекта
 3. Представяне на проекта